Slik jobber vi med Åpenhetsloven

Åpenhetslovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den stiller også krav til åpenhet og innsyn for offentligheten i hvordan virksomhetene jobber med dette.

Etter åpenhetsloven kan enhver person etterspørre informasjon om hvordan NGK Utbygging håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser.

Ut fra loven kan vi avslå følgende krav om informasjon hvis:

  • kravet ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder
  • kravet er åpenbart urimelig
  • den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om noens personlige forhold
  • den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller andre drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den/de opplysningene angår
  • Krav kan også avslås hvis de er i konflikt med forsyningsforskriften, kraftberedskapsforskriften, personopplysningsloven og sikkerhetsloven.

Behandlingen av informasjonskrav skal skje etter kravene i Åpenhetsloven. Opplysningene skal gis skriftlig og skal være tilstrekkelige og forståelige.

NGK Utbygging skal gi informasjon innen rimelig tid og senest tre uker etter at forespørselen om informasjon ble mottatt. Hvis den forespurte informasjonen eller typen informasjon gjør det uforholdsmessig belastende å svare på forespørselen om informasjon innen tre uker, skal informasjonen oppgis innen to måneder etter at forespørselen ble mottatt. NGK Utbygging skal da, senest tre uker etter at forespørselen om informasjon ble mottatt, informere den som ber om informasjon om forlengelsen av fristen, årsakene til forlengelsen og når informasjonen kan forventes.

Dersom NGK Utbygging avslår en anmodning om informasjon, skal selskapet informere om det rettslige grunnlaget for nektelsen, retten og fristen på tre uker for å kreve en nærmere begrunnelse for nektelsen og at Forbrukertilsynet er tilsyns- og veiledningsorganet.

Les vår redegjørelse for åpenhetsloven for 2023

Send eventuelle spørsmål til mk@ostfoldenergi.no