Samarbeidsmodeller

 

For deg som er grunneier

Et samarbeid med Norsk Grønnkraft / NGK Utbygging AS innebærer at du som falleier slipper å forholde deg til kompliserte lover og regler, myndigheter, låneinstitusjoner, leverandører, entreprenører og nettselskap. Vi tar hånd om både det økonomiske og det praktiske i gjennomføringen av hele prosjektet.

Vi bygger kraftverk i alle størrelser ned til om lag 5-7 GWh årlig produksjon, men tyngdepunktet ligger på 10-30 GWh. Vi kan også bygge kraftverk større enn dette. Prosjekter under 5-7 GWh er utfordrende å få lønnsomhet i, og selv om vi historisk har bygget flere kraftverk i denne størrelsesorden gjør vi ikke det lengre.

Dersom du har et prosjekt med konsesjon som faller innenfor størrelseskategorien omtalt ovenfor er vi interessert i å komme i kontakt med deg for å se om vi kan få realisert prosjektet ditt. Den vanligste samarbeidsmodellen med grunneiere er at vi leier grunn og vannfall av deg, og tar oss av alt. Vi har ulike leiemodeller avhengig av hvilken risiko du ønsker å ta, for eksempel fast årlig beløp (lavest risiko), en andel av omsetningen (lav risiko) eller andel av resultatet (noe høyere risiko).

Leieperioden er minimum 40 år, men vi har også avtaler på 50, 60, 75, 80 og 100 år i porteføljen. Lengre avtaler har blitt vanligere de siste årene for å få lønnsomhet i prosjektene. Etter at leieperioden er over har du som grunneier en mulighet (ikke plikt) til å ta over kraftverket til en forhåndsdefinert, objektiv og svært lav pris.

Du kan også eie prosjektet selv. Da bygger vi ut for deg til en fastpris (inklusive alt – ingen ekstraregninger). Dersom kostnadene blir høyere enn den avtalte fastprisen er det vårt problem/tap og dersom den blir lavere er det vår fortjeneste. Dersom du ønsker medeierskap uten å ta hele risikoen selv, er det også mulig.

For deg som er prosjekteier

I stadig større grad mottar vi i dag forespørsler fra andre prosjekteiere – det være seg direkte konkurrenter i småkraftmarkedet, eller større energiselskap og eiendomsbesittere – om å forsøke å realisere prosjekter. En del av disse forespørslene har blitt til konkrete kraftverk etter at vi har redusert kostnadene med opp mot 30 %. Det er naturlig nok ofte forskjellen på et prosjekt som er lønnsomt og et som ikke er lønnsomt.

For prosjekteiere som har prosjekter med grunneieravtale og konsesjon er vi interessert i å komme i kontakt. Vår modell – som alt er gjennomført med flere ulike større aktører – baserer seg på at vi først ser litt grovt på prosjektet om det lar seg gjøre å gjennomføre lønnsomt. Dersom vi tror vi kan klare det inngår vi en avtale om at vi på egen regning og risiko prosjekterer anlegget og drar det fram til investeringsbeslutning hos oss, mot at vi da på investeringsbeslutningstidspunkt overtar prosjektet til en kombinasjon av en relativt lav kjøpspris og en slags earnout relatert til den verdiskapningen som skjer i prosjekterings- og utbyggingsfasen, nemlig markedsverdi fratrukket utbyggingskostnader. På denne måten sikrer vi at ingen av partene tar større risiko enn de behøver i de ulike fasene, og man skaper en vinn-vinn-situasjon som alle er tjent med.

I senere tid har vi også mottatt en del henvendelser fra større aktører som ønsker å bruke oss til å bygge deres egne kraftverk. Dette gjør vi også i form av en helhetlig EPCC-kontrakt (engineering, procurement, construction, commissioning).

Grytendalsvatnet

NGK Utbygging AS er et rent utbyggingsselskap som ble utfisjonert fra driftsselskapet Norsk Grønnkraft AS i 2014. Vi tar hånd om utvikling, prosjektering, utbygging og idriftsettelse, og etter at et kraftverk er idriftsatt og alt fungerer som det skal, overføres kraftverket til driftsselskapet Småkraft AS, som nå er fusjonert med Norsk Grønnkraft AS. Vi kan også overføre kraftverket til andre langsiktige eiere, men vi har en god og etablert relasjon til Småkraft AS og deres eiere i Aquila Capital, slik at det er vår foretrukne kanal.

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

Postadresse: Kalnesveien 5, 1712 Grålum