Den avløftbare delen av taket er lagt til side og krana er klar til innløfting av ventil, demontasjeboks, ringledning etc.

På kraftstasjonen er det meste av bygningsarbeidet gjort og i forrige uke ble hovedtrafo og ringledning løftet inn i bygget og montert. Nå pågår armeringsarbeider til massivstøpen rundt ringledningen slik at bygget skal bli klart til generatormontasje i uke 14. Deretter er det full fokus på videre mekanisk montasje samt elektroarbeider.

I løpet av høsten og etterjulsvinteren har rørgata med en lengde på 2,1 km blitt ferdig lagt og det siste røret ble koblet sammen mot stasjonen januar. Det er fremdeles noe arbeid som gjenstår langs rørtraseen, men dette planlegges utført så snart en er ferdig med plastring og sikring ved dam/inntak. Sluttarronderinga er planlagt utført på forsommeren.

Oppe ved dam/inntak er betongarbeidet utført og anleggsarbeidet rundt dammen er i sluttfasen. Det gjenstår noe plastring og sikring av flomvern samt ferdigstilling av området nedstrøms inntaket.

Taket utvendig gjøres ferdig når generatoren har kommet i hus. Det gjenstår noe anleggsarbeider rundt stasjonen som utføres fortløpende utover vår og forsommer, men den planlagte idriftsettelsen i månedsskiftet mai/juni skal være innen rekkevidde.