Husvollåe kraftverk

Aktuelt om Husvollåe kraftverk


Husvollåe kraftverk idriftsatt

Husvollåe kraftverk idriftsatt

Etter 14 måneders byggetid leverer Husvollåe kraftverk i dag ren og fornybar energi på nettet. Husvollåe kraftverk ligger i Atrå i Tinn kommune og er prosjektert og bygget av Norsk Grønnkraft for Husvollåe kraft AS – et selskap eid av Tinn Energi og lokale grunneiere. Prosjektet leveres før avtalt tid og til en lavere kostnad enn budsjettert. Den tidligere idriftsettelsen medfører mer energi inn i det pressede NO1-prisområdet og kjærkomne inntekter for Husvollåe kraft AS under vårflommen.

Årlig kommer anlegget til å produsere 19,2 GWh, noe som tilsvarer forbruket til nesten 1000 husstander. Statssekretær Elisabet Sæther befarte anlegget sammen med andre representanter fra Olje- og Energidepartementet, ordfører i Tinn kommune, Småkraftforeningen, grunneiere og utførende entreprenører i april. En god rundborddiskusjon i etterkant medførte at statssekretæren uttalte at hun hadde lært mer på denne dagen enn gjennom ti konferanser. I fjor var NVEs konsesjonssjef Inga Nordberg på en tilsvarende befaring. Norsk Grønnkraft ønsker alltid myndighetene velkommen til å se og høre hva kraftutbygging i dag egentlig handler om.

Sammen med våre gode samarbeidspartnere Spetals Verk og Oppland Elektro er Husvollåe kraftverk det første av fire kraftverk vi skal sette i drift nå før sommeren. Totalt utgjør de fire kraftverkene nær 100 GWh årlig – eller energiforbruket til en by på størrelse med Levanger.

Ringledning i hus på Husvollåe

Ringledning i hus på Husvollåe

Den avløftbare delen av taket er lagt til side og krana er klar til innløfting av ventil, demontasjeboks, ringledning etc.

På kraftstasjonen er det meste av bygningsarbeidet gjort og i forrige uke ble hovedtrafo og ringledning løftet inn i bygget og montert. Nå pågår armeringsarbeider til massivstøpen rundt ringledningen slik at bygget skal bli klart til generatormontasje i uke 14. Deretter er det full fokus på videre mekanisk montasje samt elektroarbeider.

I løpet av høsten og etterjulsvinteren har rørgata med en lengde på 2,1 km blitt ferdig lagt og det siste røret ble koblet sammen mot stasjonen januar. Det er fremdeles noe arbeid som gjenstår langs rørtraseen, men dette planlegges utført så snart en er ferdig med plastring og sikring ved dam/inntak. Sluttarronderinga er planlagt utført på forsommeren.

Oppe ved dam/inntak er betongarbeidet utført og anleggsarbeidet rundt dammen er i sluttfasen. Det gjenstår noe plastring og sikring av flomvern samt ferdigstilling av området nedstrøms inntaket.

Taket utvendig gjøres ferdig når generatoren har kommet i hus. Det gjenstår noe anleggsarbeider rundt stasjonen som utføres fortløpende utover vår og forsommer, men den planlagte idriftsettelsen i månedsskiftet mai/juni skal være innen rekkevidde.

Husvollåe kraftverk – bygg og anlegg

Husvollåe kraftverk – bygg og anlegg

Det graves og bygges på Husvollåe kraftverk. Den nye vegen frem til stasjonen inkluderer en ny bru som nå er kjørbar for både anleggsmaskiner og semitrailere. A til Å Entreprenør AS har deretter begynt på utløpskanalen til kraftstasjonen og skal trinnvis gjøre denne klar til montasje av veggelementer i starten av august.

Turhus Maskin AS jobber seg oppover i rørtraseen med avdekking, sprengning og graving og for et par uker siden begynte de med rørlegging av Ø1100 mm GRP. Det skal legges totalt ca 350 rør i tillegg til trekkerør for strøm og fiber i den 2,1km lange trasèen. Rørgata består av Ø1100 og 1200mm GRP i tillegg til Ø1100mm duktile støpejernsrør nærmest stasjonen. GRP-rørene er bestilt teleskopert for å spare frakt. På den måten halverer vi antall semitrailere fra fabrikken i Polen og frem til anlegget. Etter planen skal alle rørene være plassert i grøfta innen utgangen av dette året, så det det blir stor aktivitet utover sommer og høst. I starten av august er det oppstart med byggearbeider på dam og inntak.

Støping av vegger i utløpskanal

Rørleggekurs i regi av leverandør Hywer AS

Avdekking, sprengning og graving i rørtrasèen

Turhus AS i gang med rørlegging

Godt igang på Husvollåe

Godt igang på Husvollåe

Turhus Maskin AS flyttet utstyr til anlegget i slutten av mars. Etter den tid har det blitt hogd og etablert riggplasser, ny veg til kraftstasjonen, midlertidig tilkomst over elva, identifisering av grunnforhold i stasjonstomta, hogst i rørtraseen og avdekking av fjell. I kommende uke startes det opp med boring og sprenging i trasèen. A til Å Entreprenør AS er nå godt i gang med bygging av ny bru som ihht plan skal bli ferdig til i midten av mai. Vi satser på videre kulde i fjellet og at vårflommen lar vente på seg…

Husvollåe kraftverk

Husvollåe kraftverk er under bygging i Atrå nordvest for Tinnsjøen i Tinn kommune. Utbyggingen startet i mars 2021. Husvollåe kraftverk AS har engasjert Norsk Grønnkraft til å bygge kraftverket som forventes å stå ferdig høsten 2022.

Nøkkeldata

Status: Bygging
Fallhøyde: 256 m
Turbintype: Pelton
Effekt: 6,0 MW
(tilsvarer 6000 panelovner)
Årlig produksjon: 19,2 GWh
(tilsvarer 960 husstander)
Kontaktperson: Endre Vik Arset

 

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

Postadresse: Kalnesveien 5, 1712 Grålum